Kwaliteit van het onderwijs | Verkiezingsprogramma 2023-2024

Onderwijs van hoge kwaliteit is voor universiteiten het grootst van belang. Hoewel het wenselijk is dat ook andere aspecten van hoge kwaliteit zijn, is de belangrijkste taak van een universiteit het opleiden en voorbereiden van haar studenten op een succesvolle carrière. Dit is dan ook een belangrijk aandachtspunt van TBR voor zowel Nederlandse als internationale studenten.

Opnamebeleid
Studenten kunnen niet altijd fysiek aanwezig zijn bij het hoorcollege i.v.m. bijzondere omstandigheden. Zij willen het gemiste hoorcollege terugkijken om geen studievertraging op te lopen. Het huidige opnamebeleid verhindert een optimale voorbereiding op het tentamen. TBR stelt zich op de volgende standpunt:

 • De college-opnames worden opgenomen en minstens twee weken voor het tentamen opengesteld;
 • Voor de student die het college heeft gemist in verband met persoonlijke omstandigheden, wordt de college-opname opengesteld tot een week na het gemiste college;
 • Voor de actieve student wordt de college-opname opengesteld tot het eerstvolgende college van het desbetreffende vak.

Tentamenbeleid
De procedurele regels omtrent de tentamens zijn niet eenduidig. Niet elke vakgroep houdt zich ten eerste aan de deadline voor het bekend maken van de tentamenuitslagen. Hierdoor weten studenten niet hoe hun studievoortgang eruitziet, terwijl het volgende collegeblok al is begonnen. TBR is om deze reden van mening dat elke vakgroep de deadline van bekendmaking van de tentamenuitslagen niet mag overschrijden. Daarnaast pleit TBR voor het verminderen van de avond- en weekendtentamens. Deze staan voor de studenten in de weg aan een goede studieplanning. Niet van elke student kan worden verwacht dat die zich gedurende de avonduren kan concentreren en studenten kunnen niet worden verplicht om in het weekend een tentamen te maken.

Ten tweede plaats niet elke vakgroep een oefententamen met antwoorden op Brightspace. Momenteel werkt TBR al aan de invoering van een beleid dat vakcoördinatoren en docenten verplicht om studenten voorafgaand aan een tentamen ten minste twee oefententamens met antwoorden te verstrekken. Dit zal er namelijk voor zorgen dat studenten begrijpen hoe zij examenvragen moeten beantwoorden en dat zij worden getest op hun kennis van de
cursusinhoud in plaats van op hun vermogen om te ontcijferen wat een vraag eigenlijk vraagt.

TBR signaleert ten derde dat de deuren van de tentamenzalen te kort voor de aanvang van het tentamen opengaan. TBR is van mening dat de deuren van de tentamenzalen bij elk tentamen minimaal tien minuten vóór de aanvang van het tentamen opengaan, zodat studenten de tijd hebben om zich te installeren. Dit zal de huidige situatie, inhoudende dat de deuren van de tentamenzalen soms slechts vijf minuten voor het tentamen worden geopend, ten gevolge waarvan studenten niet genoeg tijd hebben om op adem te komen nadat ze hun tafel hebben gevonden, verlichten.

Ten vierde pleit TBR, met het oog op een betere kwaliteit van het onderwijs, voor verplichte vakevaluaties voor vakken met een laag slagingspercentage. Momenteel is dit al het geval, aangezien de faculteit vakken beoordeelt waarbij de resultaten lager zijn dan gewoonlijk. Dit gebeurt echter niet transparant. TBR is van mening dat studenten op de hoogte moeten worden gebracht van de inhoud van een dergelijke beoordeling, voor welke vakken en wanneer de beoordeling plaatsvindt en het resultaat van de beoordeling. In het algemeen is een grotere transparantie van de beoordelingsprocedure – hoe dan ook uitgevoerd – gewenst.

Tot slot bestaat op dit moment met betrekking tot de inzage van tentamenresultaten geen vast beleid. Sommige tentamens zijn gedurende een bepaalde periode alleen digitaal in te zien, terwijl andere tentamens alleen fysiek in te zien zijn. Het is onredelijk om van studenten te vergen dat zij op een specifiek, niet vooraf aangekondigd moment, hun tentamen kunnen inzien. TBR stelt zich op het punt dat ieder tentamenresultaat digitaal moet zijn te raadplegen binnen een redelijk tijdsbestek. Daarnaast dient het moment van fysieke inzage, mocht een digitale inzage niet mogelijk zijn, vooraf binnen een redelijke termijn worden gecommuniceerd met studenten.

Zachte knip
Het afgelopen studiejaar was het laatste waarin er sprake was van de ‘zachte knip’. Tot maximaal vijftien bachelor/premaster ECT’S konden op deze manier, onder voorwaarden, worden meegenomen in de masterfase. Aankomend studiejaar is er daarentegen sprake van de harde knip. Geen enkel vak bachelor/premaster vak mag worden doorgeschoven naar de masterfase. TBR pleit ervoor om de zachte knip wederom in te voeren. Het is onredelijk om de toegang tot de masterfase te ontzien als studenten slechts enkele vakken missen. Daarnaast zijn de gevolgen van de coronapandemie voor sommige studenten nog steeds merkbaar.

Werkgroepen
Het aankomend jaar zullen de werkgroepen in het eerste blok van het eerste bachelor jaar verplicht worden voor studenten. TBR neemt het standpunt in om de deelname aan werkgroepen niet te verplicht te stellen. Het is niet redelijk om studenten uit te sluiten van deelname als niet deel hebben genomen aan een werkgroep. TBR wil daarom het academische karakter van onze opleiding benadrukken. Het academisch karakter ziet immers op de eigen verantwoordelijkheid van onze studenten.

Neurodivergente studenten
TBR staat voor betere faciliteiten voor de neurodivergente studenten. Momenteel krijgen neurodivergente studenten meer tijd voor het tentamen. Vanwege de aard van neurodiversiteit, is dit niet nuttig. Voor een neurodivergente student kan het moeilijk zijn om zich te concentreren wanneer andere studenten in en uit de tentamenzaal lopen. Daarom zal TBR meer bekendheid en transparantie geven aan de andere diensten die de faculteit momenteel aanbiedt. Voorts zal TBR de mogelijkheid onderzoeken om collegeslides eerder aan neurodivergente studenten te verstrekken en nagaan welke wijzigingen kunnen worden aangebracht in de examenvoorwaarden voor dergelijke studenten. Ten slotte wil TBR een forum oprichten waarbij neurodivergente studenten hun wensen en wat zij nuttig achten kenbaar kunnen maken.

Stageplekken
Een deel van de studenten wil graag een juridische stage lopen voor het opbouwen van een CV. TBR is van mening dat de faculteit meer zou kunnen doen om studenten te informeren over beschikbare stageplekken. De docenten kunnen studenten tijdens het college op de hoogte stellen welke stageplekken er mogelijk zijn.

Studieboeken
Veel studenten kampen met een studieschuld. Deze kan oplopen door het steeds weer moeten kopen van de benodigde studieboeken. TBR ziet graag dat studenten de mogelijkheid hebben om hun studieboeken op de faculteit te verkopen. Wij willen verwezenlijken dat studenten vóór de aanvang van elk blok de tweedehands studieboeken kunnen kopen op de faculteit.

Samenvatting

 • Standpunten over het videobeleid;
 • Duidelijkere procedures omtrent het tentamenbeleid;
 • Herinvoeren zachte knip;
 • Betere ondersteuning van neurodivergente studenten;
 • Duidelijkere informatie ten aanzien van stageplekken;
 • Zichtbaarheid van het kunnen kopen van tweedehands boeken.

Kwaliteit van het onderwijs | Verkiezingsprogramma 2022-2023


Overgang online naar fysiek onderwijs
De tijden van de ingrijpende pandemie liggen hopelijk achter ons. Het is de wens van de docenten en het faculteitsbestuur om terug te gaan naar fysiek onderwijs. TBR erkent en onderschrijft de positieve invloeden van fysiek onderwijs op het welzijn en de kennis van de studenten. We vinden het echter belangrijk dat deze overgangsperiode geleidelijk gaat verlopen. Hiervoor is een transparant en eenduidig beleid nodig vanuit de faculteit. Dit betekent concreet dat alle vakgroepen dezelfde regels hanteren met betrekking tot online colleges en opnames.

Overgangsperiode
TBR ziet deze overgangsperiode als volgt voor zich:

 • Uitzonderingsreglementen voor kwetsbare studenten of studenten met      kwetsbare familieleden die niet naar de faculteit durven te komen worden in het leven geroepen;
 • Fysiek onderwijs is de norm, maar de colleges worden opgenomen en de collegeopnames blijven tot een week na het college online. De eerstvolgende mogelijkheid om de colleges terug te kijken is twee weken voor het tentamen;
 • De regels met betrekking tot de opnames van het onderwijs is eenduidig. Individuele vakgroepen kunnen hier niet ten nadele van de student vanaf wijken. Als dit wel gebeurt, dan wordt dit gemeld aan een van de studentvertegenwoordigers van de faculteitsraad.

Faciliteiten
De faculteit heeft veel faciliteiten waar de studenten gebruik van kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan studieplekken, de studieadviseurs, studentenpsychologen en studentendecanen. Het afgelopen jaar zijn er meer studieadviseurs aangenomen om studenten onder andere te helpen bij de keuzes die ze maken tijdens hun studie. TBR heeft echter signalen gekregen dat veel studenten zich niet geholpen voelen na een gesprek met de studieadviseur en nog steeds met vragen blijven zitten. Daarom pleit TBR voor evaluatie van (de gesprekken met) de studieadviseurs om eventuele verbeteringen door te voeren en wijzigingen aan te brengen in de manier van gespreksvoering met de studenten. Verder krijgt TBR signalen dat de wachtrijen van de studentedecanen te lang zijn, wat leidt tot onnodig lange wachttijden.

Tentamens
Met betrekking tot de tentamens signaleert TBR het volgende. De tentamens in de avonden en in de weekenden zijn een te grote belasting voor onze studenten. We kunnen niet van onze studenten verwachten dat ze nog op niveau kunnen functioneren op de avondtijdstippen die nu gehanteerd worden. Daarnaast zijn de tentamens in het weekend onnodig belastend. Daarom pleit TBR voor het schrappen van avondtentamens na 20:00 en het schrappen van weekendtentamens. Als er sprake is van een tekort aan capaciteiten, dan gaat TBR met het faculteitsbestuur in overleg om meer tentamenlocaties te regelen. Indien deze late tentaminering niet te maken heeft met een tekort aan tentamenplekken, dan ziet TBR geen reden om deze avondtentamens voort te zetten. Daarnaast staat TBR terughoudend tegenover het afnemen van tentamens in het weekend. Als er geen sprake is van een tekort aan capaciteiten, dan ligt afschaffing hiervan voor de hand.

Elk vak moet minimaal twee oefententamens beschikbaar stellen aan studenten, zodat zij een goed en representatief beeld kunnen krijgen van wat zij kunnen verwachten tijdens het tentamen. Individuele vakgroepen kunnen hier niet van afwijken. Als dit wel gebeurt, dan wordt dit gemeld aan een van de studentvertegenwoordigers van de faculteitsraad.

De procedure tijdens de tentamens moet hetzelfde zijn. TBR krijgt signalen dat de tentamendeuren niet op dezelfde momenten open gaan en de tentamens niet op hetzelfde moment starten. Dit zorgt voor onrust en onduidelijkheid onder de studenten. TBR pleit daarom voor het structureel openstellen van de deuren een kwartier van tevoren. De tentamens vangen vanzelfsprekend op het juiste moment aan; het moment wat is aangegeven in het rooster. Daarnaast spreekt het voor zich dat de bouwwerkzaamheden tijdens de tentamens tijdelijk worden opgeschort. Het gebeurt nog te vaak dat er wordt geboord en gewerkt ten tijde van het tentamen. Dit is niet alleen heel storend, maar zorgt ook voor minder goede resultaten onder de studenten.

Met betrekking tot de resultaten van de tentamens stelt TBR een (verplichte) vakevaluatie voor bij vakken met een lager slagingspercentage dan 35%. Een slagingspercentage onder de 35% vindt TBR dermate laag, dat een evaluatie nodig is om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en te bevorderen. Het in gesprek gaan met de studenten waar zij tegenaan lopen is hierbij de norm.

Studieplekken
Tot slot gaat TBR kijken naar de capaciteit van de studieplekken en is TBR voorstander van het beschikbaar stellen van de PowerPoints van de hoorcolleges, werkcolleges en assignments. Dit bevordert de kennis en kunde van de studenten en daarmee de studieresultaten. Het beschikbaar stellen van standaardantwoorden kan hierbij ondersteunen.

Samenvatting

 • Eenduidige en transparante overgangsperiode;
 • Evaluatie van (de gesprekken van) de studieadviseurs;
 • Wachtrijen van de studentendecanen bekijken;
 • Schrappen van avond- en weekendtentamens;
 • Verplicht (minimaal) twee oefententamens beschikbaar door elke vakgroep;
 • Procedure van tentamens moeten eenduidig(er);
 • Verplichte vakevaluatie van vakken met een lager slagingspercentage van 35%;
 • Bekijken van de capaciteit van de studieplekken;
 • Beschikbaar stellen van Powerpoints en antwoorden van werkgroepen.