Kwaliteit van het onderwijs


Overgang online naar fysiek onderwijs
De tijden van de ingrijpende pandemie liggen hopelijk achter ons. Het is de wens van de docenten en het faculteitsbestuur om terug te gaan naar fysiek onderwijs. TBR erkent en onderschrijft de positieve invloeden van fysiek onderwijs op het welzijn en de kennis van de studenten. We vinden het echter belangrijk dat deze overgangsperiode geleidelijk gaat verlopen. Hiervoor is een transparant en eenduidig beleid nodig vanuit de faculteit. Dit betekent concreet dat alle vakgroepen dezelfde regels hanteren met betrekking tot online colleges en opnames.

Overgangsperiode
TBR ziet deze overgangsperiode als volgt voor zich:

 • Uitzonderingsreglementen voor kwetsbare studenten of studenten met      kwetsbare familieleden die niet naar de faculteit durven te komen worden in het leven geroepen;
 • Fysiek onderwijs is de norm, maar de colleges worden opgenomen en de collegeopnames blijven tot een week na het college online. De eerstvolgende mogelijkheid om de colleges terug te kijken is twee weken voor het tentamen;
 • De regels met betrekking tot de opnames van het onderwijs is eenduidig. Individuele vakgroepen kunnen hier niet ten nadele van de student vanaf wijken. Als dit wel gebeurt, dan wordt dit gemeld aan een van de studentvertegenwoordigers van de faculteitsraad.

Faciliteiten
De faculteit heeft veel faciliteiten waar de studenten gebruik van kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan studieplekken, de studieadviseurs, studentenpsychologen en studentendecanen. Het afgelopen jaar zijn er meer studieadviseurs aangenomen om studenten onder andere te helpen bij de keuzes die ze maken tijdens hun studie. TBR heeft echter signalen gekregen dat veel studenten zich niet geholpen voelen na een gesprek met de studieadviseur en nog steeds met vragen blijven zitten. Daarom pleit TBR voor evaluatie van (de gesprekken met) de studieadviseurs om eventuele verbeteringen door te voeren en wijzigingen aan te brengen in de manier van gespreksvoering met de studenten. Verder krijgt TBR signalen dat de wachtrijen van de studentedecanen te lang zijn, wat leidt tot onnodig lange wachttijden.

Tentamens
Met betrekking tot de tentamens signaleert TBR het volgende. De tentamens in de avonden en in de weekenden zijn een te grote belasting voor onze studenten. We kunnen niet van onze studenten verwachten dat ze nog op niveau kunnen functioneren op de avondtijdstippen die nu gehanteerd worden. Daarnaast zijn de tentamens in het weekend onnodig belastend. Daarom pleit TBR voor het schrappen van avondtentamens na 20:00 en het schrappen van weekendtentamens. Als er sprake is van een tekort aan capaciteiten, dan gaat TBR met het faculteitsbestuur in overleg om meer tentamenlocaties te regelen. Indien deze late tentaminering niet te maken heeft met een tekort aan tentamenplekken, dan ziet TBR geen reden om deze avondtentamens voort te zetten. Daarnaast staat TBR terughoudend tegenover het afnemen van tentamens in het weekend. Als er geen sprake is van een tekort aan capaciteiten, dan ligt afschaffing hiervan voor de hand.

Elk vak moet minimaal twee oefententamens beschikbaar stellen aan studenten, zodat zij een goed en representatief beeld kunnen krijgen van wat zij kunnen verwachten tijdens het tentamen. Individuele vakgroepen kunnen hier niet van afwijken. Als dit wel gebeurt, dan wordt dit gemeld aan een van de studentvertegenwoordigers van de faculteitsraad.

De procedure tijdens de tentamens moet hetzelfde zijn. TBR krijgt signalen dat de tentamendeuren niet op dezelfde momenten open gaan en de tentamens niet op hetzelfde moment starten. Dit zorgt voor onrust en onduidelijkheid onder de studenten. TBR pleit daarom voor het structureel openstellen van de deuren een kwartier van tevoren. De tentamens vangen vanzelfsprekend op het juiste moment aan; het moment wat is aangegeven in het rooster. Daarnaast spreekt het voor zich dat de bouwwerkzaamheden tijdens de tentamens tijdelijk worden opgeschort. Het gebeurt nog te vaak dat er wordt geboord en gewerkt ten tijde van het tentamen. Dit is niet alleen heel storend, maar zorgt ook voor minder goede resultaten onder de studenten.

Met betrekking tot de resultaten van de tentamens stelt TBR een (verplichte) vakevaluatie voor bij vakken met een lager slagingspercentage dan 35%. Een slagingspercentage onder de 35% vindt TBR dermate laag, dat een evaluatie nodig is om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en te bevorderen. Het in gesprek gaan met de studenten waar zij tegenaan lopen is hierbij de norm.

Studieplekken
Tot slot gaat TBR kijken naar de capaciteit van de studieplekken en is TBR voorstander van het beschikbaar stellen van de PowerPoints van de hoorcolleges, werkcolleges en assignments. Dit bevordert de kennis en kunde van de studenten en daarmee de studieresultaten. Het beschikbaar stellen van standaardantwoorden kan hierbij ondersteunen.

Samenvatting

 • Eenduidige en transparante overgangsperiode;
 • Evaluatie van (de gesprekken van) de studieadviseurs;
 • Wachtrijen van de studentendecanen bekijken;
 • Schrappen van avond- en weekendtentamens;
 • Verplicht (minimaal) twee oefententamens beschikbaar door elke vakgroep;
 • Procedure van tentamens moeten eenduidig(er);
 • Verplichte vakevaluatie van vakken met een lager slagingspercentage van 35%;
 • Bekijken van de capaciteit van de studieplekken;
 • Beschikbaar stellen van Powerpoints en antwoorden van werkgroepen.